جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,342,386 2.74 8,159,267 6.16 9,377,330 6.84 9,140,352 6.47
اوراق مشارکت 59,881,258 70.17 46,988,804 35.47 49,354,703 36.01 51,138,397 36.2
سپرده بانکی 62,634,546 73.39 76,948,047 58.09 78,454,980 57.25 81,164,020 57.46
وجه نقد 3,751 0 10,112 0.01 15,388 0.01 956 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -39,605,196 -46.41 182,720 0.14 -,339,914 -0.25 -,375,804 -0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 857,352 1 2,500,517 1.89 2,902,738 2.12 3,197,415 2.26