بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,922,489 2.31 7,850,851 6.74 8,015,685 6.6 7,248,719 5.84
اوراق مشارکت 60,822,333 73.06 44,538,773 38.21 45,100,155 37.11 45,578,577 36.73
سپرده بانکی 62,004,781 74.48 63,294,950 54.31 67,645,787 55.66 70,651,826 56.94
وجه نقد 3,318 0 3,516 0 4,816 0 1,392 0
سایر دارایی ها -41,574,483 -49.94 660,882 0.57 617,934 0.51 446,308 0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 738,889 0.89 2,166,135 1.86 2,248,229 1.85 2,188,419 1.76