Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ یا ٢-٢-٣می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارائی های صندوق رعایت می شود

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠ درصد از دارائی های صندوق
٢ - اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠ درصد از دارائی های صندوق
٣ - اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس حداقل ٣٠ درصد از دارائی های صندوق

نصاب حداکثر سرمایه گذاری در سپرده بانکی نیز افزوده خواهد شد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان